Chi tiết về Tác giả

Hữu Nghĩa, Nguyễn

  • S. 2(14) (2008) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Bổ sung tài liệu bằng cách truy cập website của một số nhà xuất bản tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP