Chi tiết về Tác giả

Mạnh Kiêm, Nguyễn

  • S. 1(17) (2009) - HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC
    Thư viện tỉnh, thành phố phục vụ thông tin cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và sản xuất
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP