Chi tiết về Tác giả

Bích Ngân, Vũ

  • S. 1(17) (2009) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP